...

Skriftlig eksamen HTX


Ved prøven anvendes din egen bærbare computer.

OBS – ved eksamen i fagene dansk og engelsk kan opgaverne bestå af videoklip m.v., så husk at medbringe hovedtelefoner.

Ved en del fag udleveres opgaven på CD-rom. Har du ikke et CD-rom drev i din computer vil CD’ens indhold kunne fås på et USB stik.

Du skal møde så tidligt før prøvens begyndelse på selve prøvedagen, at udstyret kan være tændt, startet op og funktionsduelig i det program, der skal anvendes, senest 15 minutter før prøven begynder.

Hvis der opstår tekniske problemer med udstyret eller programmet, herunder strømsvigt eller virusangreb, færdiggør du opgavebesvarelsen manuelt. Normalt skal du påbegynde manuel besvarelse, hvis tekniske problemer m.v. ikke er blevet løst eller skønnes at kunne løses inden for 30 minutter efter deres opståen.

HUSK at gemme din opgavebesvarelse hvert 5. – 10. minut!

Konsekvenser ved at komme for sent

Kommer du for sent til en skriftlig prøve, betragtes du som udeblevet og du har ikke krav på at deltage i prøven. Uddannelseschefen kan dog tillade at du deltager, hvis det anses for udelukket, at du kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og hvis uddannelseschefen finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed. Prøvetiden forlænges ikke.

Hjælpemider

Al kommunikation under prøven er IKKE tilladt.

Hvis du ved en prøve gribes i utvivlsomt at skaffe dig eller give en anden eksaminand uretmæssig hjælp eller i et utvivlsom forsøg herpå, eller du ved en prøve har benyttet ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises du fra den pågældende prøve. Hvis der under eller efter prøven opstår formodning om, at du uretmæssig har skaffet dig hjælp eller har udgivet en andens arbejde for dit eget, indberettes dette til uddannelseschefen. Bliver formodningen bekræftet, bortvises du fra den pågældende prøve.

Bortvisning fra en prøve medfører der aflægges ny prøve i den efterfølgende prøvetermin.

Anvendelse af elektroniske hjælpemidler via nettet er tilladt, dog kun hvad angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder. Fagets egne lærebøger må medbringes.

Såfremt prøven er med netadgang er dette indarbejdet i prøveoplægget og der vil selvfølgelig være adgang til nettet under prøven.

Aflevering

Du skal aflevere opgavebesvarelsen på papir i to eksemplarer (kun ét eksemplar ved årsprøver) - husk at påføre dit navn, fag og klasse.

Du vil få udleveret en underskriftserklæring, som skal vedlægges begge eksemplarer.

Opgavebesvarelsen skal gemmes på et usb-stik. Dette udleveres af skolen. Usb-stikket afleveres sammen med den udskrevne opgave. Filen vil efterfølgende blive fremsendt til tjek for plagiat.

Eksamensopgaveoplæggene må ikke bringes ud af eksamenslokalet før det officielle afslutningstidspunkt på prøven. 

Udskrivningen skal foregå fra en af de printere (sort/hvid), som skolen anviser.

Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes