...
Prøver og eksamen

Prøver og eksamen


Eksamensreglement på Teknisk Gymnasium Skive.

Nedenfor beskrives alle forhold omkring eksamen/prøver.

Formålet med eksaminer, prøver og evalueringer, som beskrevet i bekendtgørelsen, er at dokumentere, i hvilken grad du opfylder de mål og krav, der er fastsat for faget og uddannelsen.

Antal prøver og regler om udtræk af fag

En teknisk studentereksamen skal omfatte 8 afsluttende prøver, studieretningsprojekt samt én yderligere prøve for hvert ekstra højniveaufag, du følger.

I fag på A-niveau med to eksamensformer aflægges altid prøve i én af formerne. Derudover aflægger du altid prøve i studieområdet og i teknikfaget.

Prøver, der skal aflægges, udtrækkes af Ministeriet for Børn og Undervisning.

Offentliggørelse af udtræk

Du vil i maj måned kunne se din eksamensplan i Lectio. Datoer for offentliggørelse kan ses i månedskalenderen i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag, ugedag og dato, eksamensafviklingstidspunkt, eksamenslokale, m.m. Ligeledes lægges eksamensplanen ind i dit skema.

HUSK, i hele eksamensperioden, at følge med på Lectio, da det er her evt. ændringer, rettelser og informationer om eksamen vil blive lagt ind.

Betingelser for at deltage i eksamen

For at blive indstillet til eksamen skal du have været studieaktiv i henhold til Teknisk Gymnasium Skives studieregler. Se studiereglerne her.

Udeblivelse fra eksamen

Ved sygdom skal skolen kontaktes før prøvestart. Ved sygdom kræves lægeerklæring for at kunne indstilles til sygeeksamen/omprøve. Udgifter til lægeerklæring afholdes af eleven.

Ved udeblivelse af anden årsag kontaktes skolen hurtigst muligt og uddannelseschef træffer på baggrund af årsag beslutning om evt. indstilling til sygeeksamen/omprøve.

Klageprocedure og klagefrister

Klage over forhold ved prøver kan du indbringe til uddannelseschef. Klagen skal være skriftlig og begrundet.

Du skal indgive klagen senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er offentliggjort på sædvandlig måde.

Til brug for klagesagen skal du have udleveret kopi af den stillede opgave samt kopi af din egen besvarelse ved skriftlige prøver.

Klagen skal indgives individuelt og skal nøje angive de faktiske omstændigheder, som efter din mening bør begrunde en imødekommende afgørelse.

Klagen kan vedrøre:

  • Eksaminationsgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende
  • Eksamensforløbet
  • Bedømmelsen

Relevante links til eksamen

Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes