...
Studieregler på Teknisk Gymnasium

Studieregler på Teknisk Gymnasium


Grundlaget for dette studie- og ordensreglement er undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1222 og vejledning nr. 92 gældende fra 4. december 2006.

Det er Skive Tekniske Gymnasiums overordnede mål at skabe et godt og aktivt studiemiljø, der giver optimale muligheder for læring og god kvalitet i studieforløbet.

Gennem det daglige arbejde skal det tilstræbes, at eleverne opnår gode studievaner, udvikler ansvarsfølelse og engagement samt tilegner sig en så høj grad af selvstændighed som muligt.

Aktiv deltagelse i undervisningen

Der er mødepligt til undervisningen. Skolen registrerer din deltagelse i undervisningen.

Alle former for fravær, herunder fravær fra enkelte timer, medregnes som fravær, uanset om fraværet er velbegrundet.

Skolen skal altid informeres om årsagen til fraværet. Årsagen til fraværet er relevant, når skolens leder vurderer, hvorvidt der skal gribes ind og eventuelt iværksættes sanktioner som følge af den studerendes manglende fremmøde.

Der reageres tidligt på en elevs forsømmelser. Skolen kan stille krav om en lægeerklæring betalt af den studerende ved længerevarende eller hyppigt forekommende fravær.

Afleveringer

Du har pligt til at aflevere skriftlige opgaver og rapporter i det omfang og på de tidspunkter, som skolen har fastsat. Ved gruppearbejder er gruppemedlemmerne solidarisk ansvarlige for afleveringen.

Manglende, uacceptabelt mangelfuld eller for sen aflevering af skriftlige arbejder vil indgå i vurderingen af din studieaktivitet og vil i tilfælde af gentagelse kunne indebære en advarsel. Efterfølgende er det muligt, ud fra en helhedsvurdering af din situation, at vedtage en sanktion.

Skolen (lærerne) registrerer den enkelte studerendes afleveringer, herunder overholdelse af givne tidsfrister.

Du bliver løbende orienteret om din egen registrering. Hvis du er under 18 år, orienteres forældre / myndighedsindehaveren også om registreringen, såfremt denne giver anledning til overvejelser om iværksættelse af sanktioner.

Plagiat og snyd

Du er selv ansvarlig for, at de opgaver, som du afleverer, er produceret af dig selv eller dig og din gruppe og ikke er plagiat.

Teknisk Gymnasium har plagiatprogrammer, der scanner elevernes afleveringer og rapporter i forhold til plagiat.

Advarsler

Hvis du ikke overholder dine forpligtelser med hensyn til fremmøde, aktiv deltagelse i undervisningen, rettidig aflevering af skriftlige arbejder i acceptabelt omfang og af acceptabel kvalitet, snyd og plagiat, så kan du tildeles en skriftlig advarsel.

Sanktioner

Hvis skolens studie- og ordensregler tilsidesættes, kan følgende sanktioner iværksættes efter forudgående skriftlig advarsel:

  • Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
  • Midlertidig udelukkelse fra undervisningen. Udelukkelsen registreres som fravær.
  • Henvisning til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin.
  • Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag - dette gælder i særdeleshed manglende aflevering af skriftlige arbejder, der danner grundlag for mundtlig prøve.
  • Bortvisning fra gymnasiet

Tildelte sanktioner kan du klage over til Undervisningsministeriet. Klagevejledning vil ledsage meddelelsen om sanktionen.

Oprykning

Oprykning af en studerende til næste klassetrin er betinget af den studerendes tilstrækkelige udbytte af undervisningen. Ved skoleårets afslutning vurderer skolen den enkelte studerendes standpunkt og udbytte af undervisningen.

En studerende har krav på oprykning, hvis du har:

  1. 2,0 eller derover i vægtet gennemsnit (jf. bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungdoms- og  voksenuddannelser) af de karakterer herunder standpunktskarakterer, der er opnået ved skoleårets afslutning
  2. aflagt de krævede prøver, herunder årsprøver.

Hvis du bliver nægtet oprykning til næste klassetrin, kan du efter skolelederens godkendelse få ret til at gå det pågældende klassetrin om. Det gælder dog, at du senest fem år efter påbegyndt uddannelse, skal have fuldført denne. Hvis du nægtes oprykning for anden gang på samme klassetrin, udskrives du af skolen.

Skolens leders afgørelse om nægtelse af oprykning træffes efter, at du har haft lejlighed til at udtale dig. Skolens leder skal i forbindelse med den trufne afgørelse give dig klagevejledning.

Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes